Thông báo về việc rút bớt học phần học kỳ 3 năm học 2019/2020

Phòng Đào tạo thông báo thời gian rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ III năm học 2019/2020 từ 15/6/2020
- hết 19/6/2020.

Cụ thể sinh viên xem thông báo đính kèm dưới đây.


- Chú ý:

+ Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi rút bớt các học phần này

+ Sau thời gian trên sinh viên phải nộp học phí tất cả các học phần đã đăng ký học

+ Mẫu đơn xin rút bớt học phần sinh viên nhận ở trên văn phòng khoa hoặc tại đây


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook