Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa; là cầu nối giữa Nhà trường với Gia đình và Sinh viên.
 CN. Đặng Ninh Phượng

Chuyên viên

 Trợ lý Giáo vụ Khoa:
 
  • Lập danh sách tổng hợp điểm các học kỳ để xem xét tốt nghiệp cho sinh viên
  • Hỗ trợ Giảng viên đăng ký đề tài NCKH và hướng dẫn SV các thủ tục  cần thiết trong việc đăng ký tên đề tài tốt nghiệp và NCKH.
  • Trợ giúp Ban chủ nhiệm khoa tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
  • Tham gia quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản của Nhà trường thuộc phạm vi Khoa quản lý.
  • Sắp xếp, bảo quản hồ sơ của Khoa đảm bảo đúng quy định của Nhà trường.

CN. Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên

  Trợ lý công tác sinh viên:
 
  • Thực hiện các công tác thống kê, tổng hợp dữ liệu hồ sơ sinh viên, báo cáo về sinh viên cho Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.
  • Hỗ trợ lãnh đạo Khoa công tác Giáo viên chủ nhiệm.
  • Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo quy định.
Zalo
favebook