Tài liệu ôn tập môn Vật liệu XD

Tài liệu phục vụ môn học Vật liệu xây dựng bao gồm Bảng tra Vật liệu xây dựng; Hướng dẫn thí nghiệm; Đề cương ôn tập dành cho sinh viên khối Kiến trúc (lớp KD và QH, học 2 tín chỉ) và các khoa khác (học 3 tín chỉ)
- Bảng tra Vật liệu XD: phục vụ để tra các thông số cần thiết trong quá trình làm bài tập, đặc biệt là chương bê tông
Dowload Bảng tra
- Hướng dẫn thí nghiệm: tóm tắt các chỉ tiêu sinh viên sẽ được thực hành tại Phòng thí nghiệm
Dowload HD thí nghiệm
- Video hướng dẫn thí nghiệm: 
https://www.youtube.com/watch?v=OrsihxOjxl8
https://www.youtube.com/watch?v=kqP2627Nz84
https://www.youtube.com/watch?v=P57zuRuBeCk

https://www.youtube.com/watch?v=_-54ISgCnNY&t=251s
- Đề cương ôn tập
+ Khối học 2 tín chỉ
Dowload đề cương 2TC
+ Khối học 3 tín chỉ
Dowload đề cương 3TC
Zalo
favebook