Đào tạo theo khung trình độ Quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng

Để đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường Đại học Xây dựng bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.
Việc chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam của Trường Đại học Xây dựng được dựa trên các căn cứ: (1) Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19/11/2018; (2) Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; (3) Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2016 phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam; (4) Nghị quyết số 151/NQ-ĐHXD-HĐT ngày 06/3/2020 của Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Thông qua Đề án chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học.
Mô hình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, gồm:
- Bậc 6 - Trình độ đại học: Khối lượng học tập 130 tín chỉ, người tốt nghiệp khóa đào tạo được cấp bằng cử nhân.
- Bậc 7 - Trình độ thạc sĩ, gồm có:
+ Trình độ thạc sĩ, khối lượng học tập 60 tín chỉ, người học được cấp bằng thạc sĩ.
+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư, khối lượng học tập 60 tín chỉ (gọi tắt là trình độ kỹ sư mới), người học được cấp bằng kỹ sư/ kiến trúc sư.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/ kiến trúc sư và thạc sĩ.
- Bậc 8 - Trình độ tiến sĩ, người học sau khi bảo vệ thành công luận án sẽ được cấp bằng Tiến sĩ.
Mô hình các chương trình đào tạo chuyển đổi của Trường Đại học Xây dựng được sơ đồ hóa ở Hình 1.

Hình 1: Mô hình các chương trình đào tạo chuyển đổi

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; Chương trình cử nhân trang bị cho người học kiến thức khoa học, kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực được đào tạo. Người tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt bậc trình độ 6 - Trình độ đại học trong khung trình độ năng lực quốc gia Việt Nam.
Khối lượng học tập chương trình cử nhân tối thiểu 120 tín chỉ. Sau khi có bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình thạc sĩ hoặc kỹ sư mới. Khối lượng học tập chương trình thạc sĩ/kỹ sư mới tối thiểu 60 tín chỉ đối với người có bằng cử nhân, thời gian đào tạo 1,5-2 năm.
Chương trình kỹ sư mới được thiết kế áp dụng cho các ngành kỹ thuật/kiến trúc, đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng. Chương trình trang bị cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng ngay yêu cầu của thực tế công việc. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư mới đạt bậc trình độ 7 trong Khung trình độ Quốc gia và có thể nhận bằng thạc sĩ sau khi học chuyển đổi một số học phần.
Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 2 mô hình như sau:
Mô hình đào tạo tuần tự: Quá trình đào tạo gồm 2 giai đoạn.
- Giai đoạn 1: Đào tạo cử nhân, khối lượng kiến thức khoảng 130 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 6 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, cấp bằng cử nhân.
- Giai đoạn 2: Đào tạo thạc sĩ hoặc kỹ sư mới, khối lượng kiến thức tối thiểu 60 tín chỉ, thời gian đào tạo 1,5 ÷ 2 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, áp dụng cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng thạc sĩ hoặc kỹ sư/kiến trúc sư.
Mô hình đào tạo tuần tự được sơ đồ hóa ở Hình 2.

Hình 2: Mô hình đào tạo tuần tự

Mô hình đào tạo tích hợp: Đào tạo chương trình tích hợp cho cùng một ngành.
Chương trình tích hợp cử nhân - kỹ sư/kiến trúc sư hoặc cử nhân - thạc sĩ cho cùng một ngành, cấp 2 văn bằng cử nhân và kỹ sư/kiến trúc sư hoặc cử nhân và thạc sĩ cho người tốt nghiệp. Chương trình đào tạo tích hợp được thiết kế với thời gian 5,5 năm.
Mô hình đào tạo tích hợp được sơ đồ hóa ở Hình 3.

Hình 3: Mô hình đào tạo tích hợp

Với mô hình đào tạo mới được triển khai trên đây, từ kỳ tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Xây dựng sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao ở hầu hết các ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo với các bậc trình độ đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động cũng như kế hoạch học tập của từng sinh viên. Với định hướng xây dựng Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, cập nhật, tham khảo chương trình của các nước phát triển để hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên nền tảng truyền thống của Trường Đại học Xây dựng, Mô hình đào tạo chuyển đổi theo Khung trình độ Quốc gia là cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, định hướng hoạt động đào tạo chuyển sang một giai đoạn phát triển mới tương xứng với vị thế cơ sở giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc của Việt Nam.
Zalo
favebook