Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa Vật liệu xây dựng trong nhiều năm qua được đánh giá là hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, luôn thể hiện rõ vai trò và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, gắn với chức năng nhiệm vụ công tác chuyên môn. Về cơ bản, công tác đoàn thể đã tạo môi trường thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, động viên tinh thần, thúc đẩy cán bộ viên chức và sinh viên hăng hái thi đua lập thành tích.

I. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. Giới thiệu chung
Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Khoa Vật liệu Xây dựng đặt dưới sự lãnh đạo của Chi ủy - Ban Chủ nhiệm Khoa Đoàn trường. Đoàn Thanh niên Khoa có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Chi uỷ - Ban Chủ nhiệm Khoa cùng sự hỗ trợ của các đơn vị trong Khoa, Đoàn Thanh niên Khoa Vật liệu xây dựng đang phát triển ngày càng lớn mạnh, trưởng thành và luôn tham gia tích cực trong mọi mặt hoạt động của Khoa và Đoàn cấp trên tổ chức.
2. Chức năng - Nhiệm vụ:
* Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho Đoàn viên thanh niên.
* Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho Đoàn viên Thanh niên.
* Tham gia xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng học tập và Nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cán bộ trẻ trong Khoa.
* Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, bồi dưỡng phát triển Đảng trong Đoàn viên Thanh niên.
* Kết hợp các tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên trong Nhà trường.MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HCM KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

II. CÔNG ĐOÀN KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. Giới thiệu chung
Công đoàn Khoa đã làm tốt công tác động viên khuyến khích cán bộ viên chức hoàn thành công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ.
2. Chức năng -  Nhiệm vụ:
  * Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
  * Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trường. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội.  
  *  Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
  * Phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  * Tổ chức vận động CNVCLĐ trong Khoa thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
  *  Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Hiện nay, Công đoàn Khoa gồm 41 công đoàn viên, với 4 tổ công đoàn trực thuộc. Ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí:
        •    Đ/c Trần Đức Trung           - Chủ tịch; Tổ công đoàn Bộ môn Công nghệ VLXD
        •    Đ/c Đặng Văn Đam            - Ủy viên; Tổ trưởng Tổ công đoàn Bộ môn Hóa học
        •    Đ/c Nguyễn Nhân Hòa       - Ủy viên; Tổ trưởng Tổ công đoàn Bộ môn Công nghệ VLXD
        •    Đ/c Nguyễn Văn Đồng       - Ủy viên; Tổ trưởng Tổ công đoàn Bộ môn Vật liệu xây dựng
        •    Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh   - Ủy viên; Phụ trách công tác Nữ công
 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Zalo
favebook