I. CHI ỦY
Chi ủy Khoa Vật liệu xây dựng gồm 5 đồng chí:
•    Đ/c Hoàng Vĩnh Long – Bí thư chi bộ - Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Văn Viết Thiên Ân – Phó bí thư - Phó Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên - Phó Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt - Ủy viên - Cán bộ Giảng dạy Bộ môn Hóa học
•    Đ/c Nguyễn Trọng Lâm - Ủy viên - Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu Xây dựng.

II.    HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA
 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Vật liệu Xây dựng gồm các thầy cô:
•    TS. Hoàng Vĩnh Long                   - Chủ tịch
•    TS. Nguyễn Ngọc Lâm                  - Ủy viên Thư ký
•    PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên       - Ủy viên
•    PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn          - Ủy viên
•    PGS.TS Văn Viết Thiên Ân           - Ủy viên
•    PGS.TS Lê Trung Thành              - Ủy viên
•    PGS.TS Nguyễn Vũ Giang           - Ủy viên
•    TS. Nguyễn Trọng Lâm                 - Ủy viên
•    TS. Đỗ Thị Thanh Hà                    - Ủy viên

 
Zalo
favebook